Ile się czeka na odszkodowanie? Wysokość odszkodowania a rozmiar szkody

Jaka jest odpowiedzialność odszkodowawcza?

Podmiot odpowiedzialny za szkodę ponosi odpowiedzialność wobec powoda. Jest to również tzw. odpowiedzialność odszkodowawcza. Ma ona miejsce wówczas, gdy podmiot swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządza szkodę. Kodeks cywilny określa zasady i skutki deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, a także kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Przy ustalaniu odpowiedzialności odszkodowawczej można kierować się zasadami słuszności, ryzyka i winy. Te dwie pierwsze zasady są podstawą zarówno odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej. W takich przypadkach tylko osoba ponosząca winę jest zobowiązana do naprawienia szkody związanej z wypadkiem. Odszkodowanie składa się z odszkodowania i zadośćuczynienia. Zasada ryzyka stanowi, że poszkodowany odpowiada za wyrządzoną szkodę. W przypadku odszkodowania można również zastosować zasadę słuszności. Stosuje się ją tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy nie jest możliwe uzyskanie odszkodowania na podstawie zasady winy lub ryzyka.

Kluczowe znaczenie dla obliczenia wysokości odszkodowania ma ustalenie zakresu i wysokości szkody. Istotne jest również ustalenie, czy poszkodowany był odpowiedzialny za szkodę. Dzieje się tak, gdy zachowanie poszkodowanego pozostaje w związku przyczynowym z zaistniałą szkodą. Okoliczności i stopień winy każdej ze stron będą miały wpływ na wysokość wymaganego odszkodowania. Następnie określany jest procent redukcji odszkodowania.

Sprawdź: Ranking kancelarii odszkodowawczych 2021

Jak długo trzeba czekać na otrzymanie odszkodowania?

Firma ubezpieczeniowa poszkodowanego jest odpowiedzialna za wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel ma 30 dni od momentu zgłoszenia roszczenia na wypłatę odszkodowania. Prawo dopuszcza wyjątki, tzn. zdarzają się sytuacje, w których termin 30 dni nie pozwala na wyjaśnienie wszystkich faktów. W takich przypadkach odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie okoliczności było możliwe. Nie zostanie ono jednak wypłacone później niż w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia szkody. Terminy te mogą być dłuższe, jeżeli wysokość odszkodowania i odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń uzależniona jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Przyznana kwota odszkodowania może nie być satysfakcjonująca dla poszkodowanego. W takich przypadkach możliwe jest złożenie skargi do zakładu ubezpieczeń lub wystąpienie na drogę sądową. W takich sytuacjach pomocne mogą okazać się firmy zajmujące się odzyskiwaniem odszkodowań. Pomożemy Państwu uzyskać odpowiednie odszkodowanie oraz profesjonalne wsparcie w jego dochodzeniu.

Wysokość odszkodowania a rozmiar szkody

Rozmiar szkody i wysokość odszkodowania, które otrzyma osoba poszkodowana zależy od tego, w jakiej wysokości ponosi ona odpowiedzialność. Wartość obrażeń doznanych przez poszkodowanego może ograniczać wysokość odszkodowania i świadczeń, które mogą być mu zaoferowane. W niektórych przypadkach, kwota odszkodowania wypłacona poszkodowanemu może być niższa niż rzeczywista szkoda. Wynika to m.in. z faktu, że poszkodowany był współwinny zaistnienia określonego zdarzenia lub gdy określone postanowienia umowne regulują wysokość ubezpieczenia.

Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, czyli Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, czyli Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, czyli Należy zastanowić się nad rzeczywistą wysokością odszkodowania, jakie można otrzymać za wypadek samochodowy. Dotyczy to m.in. wartości pojazdu, który został uszkodzony w wypadku. Należy pamiętać, że polisa OC sprawcy może pokryć nie tylko koszt naprawy pojazdu, ale również opłaty związane z wynajmem zastępczego lub holowaniem.